De Passer editie 13 is uit!

De Passer editie 13 is uit!

Bij RESPONZ werken we continu aan verbetering. Dat laten we zien in de Passer editie 13. De Witte Vogel betrok eind februari 2017 de nieuwbouw. De dromen van het team en de leerlingen zijn verwezenlijkt. Zij gaan een toekomst tegemoet in een gebouw dat nog beter geschikt is voor de doelgroep. Ook De Keerkring heeft een breed gedragen onderwijs- en huisvestingsvisie gerealiseerd, waarmee de uitvoering van verbeterde huisvesting steeds dichterbij komt. In de Passer verder aandacht voor de officiële uitreiking van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs aan RESPONZ, die voortkwam uit een kwaliteitsonderzoek op alle RESPONZ-scholen. We zijn daar bijzonder trots op! Daarnaast aandacht voor de verbeterde gesprekkencyclys en het Lerarenregister. Dat kan gezien worden als een kwaliteitskeurmerk, een middel waarmee leerkrachten uitdrukking kunnen geven aan de eigen professionaliteit. Leest u mee?

Klik hier voor de actuele dertiende editie
Klik hier voor de twaalfde editie

De Witte Vogel: droom wordt werkelijkheid

De Witte Vogel: droom wordt werkelijkheid

Een historisch moment. Na een intensieve voorbereidings- en bouwperiode was op 22 februari 2017 de offiële oplevering van De Witte Vogel, ons nieuwe tyltylcentrum aan de Melis Stokelaan. De gemeente Den Haag leverde op aan RESPONZ, RESPONZ op haar beurt aan de medewerkers van De Witte Vogel en 7 maart ‘namen de leerlingen bezit’ van het centrum. In de voorjaarsvakantie is het gehele centrum verhuisd. Ook is op passende wijze afscheid genomen van de vertrouwde locaties. Een mooi en ook wel emotioneel moment voor alle betrokkenen! Het team heeft laten zien dat dromen werkelijkheid kunnen worden, met ondersteuning van ouders en het netwerk. We gaan een toekomst tegemoet in een gebouw dat nog beter geschikt is voor onze doelgroep.

Intentieverklaring fusie in voorbereiding

Intentieverklaring fusie in voorbereiding

De samenwerking tussen Speciaal Onderwijs Leiden en omstreken (SSOL e.o.) en RESPONZ gaat een volgende fase in. De besturen hebben een intentieverklaring in voorbereiding om per 1 januari 2018 te komen tot een bestuurlijke fusie. Een uitgebreid vooronderzoek en interne procedures gingen hieraan vooraf. De bestuurders hebben het vooronderzoeksrapport uitgebreid besproken met hun raden van toezicht, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de directeuren. De toezichthouders en de medezeggenschap krijgen in maart 2017 ook de intentieverklaring ter instemming voorgelegd. De fusie moet leiden tot blijvende kwaliteit in speciaal onderwijs en de strategische posite van onze scholen in de regio versterken. Een fusie zorgt voor een versterkt professioneel bestuur, dat onze onderwijsprofessionals goed kan ondersteunen. Zo kunnen wij een omgeving blijven bieden waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Lees hier het uitgebreid vooronderzoek rapport

Schoolplannen tot en met 2020 gereed

Schoolplannen tot en met 2020 gereed

‘Samen beter, beter samen’, dat is ook voor de komende jaren het uitgangspunt voor RESPONZ. We verwoordden al in ons Strategisch Beleidsplan 2016-2020 dat ‘verbinding’ centraal staat in onze ambities. Verbinding tussen leerlingen en de maatschappij, verbinding tussen medewerkers en met ouders, ketenpartners en stakeholders. We gaan verder op zoek naar mogelijkheden voor samenwerking met andere besturen om een sterke speler te zijn, ook in de toekomst. Dit Strategisch Beleidsplan vormde het kader voor de schoolplannen, waar al onze RESPONZ-scholen de afgelopen periode hard aan gewerkt hebben. De plannen zijn samengesteld samen met de onderwijsteams en de medezeggenschapsraad, aan de hand van kwaliteitsinstrumenten. Uiteraard met als uitgangspunt onze missie en visie. Het bepaalt waar we de komende jaren samen over spreken en aan welke thema’s we werken. Daarbij geloven we in kansen en mogelijkheden voor ieder kind!

Lees hier het schoolplan van De Witte Vogel
Lees hier het schoolplan van de Maurice Maeterlinckschool
Lees hier het schoolplan van De Keerkring


Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ, met scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het is de eerste onderwijsstichting voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen die dit keurmerk behaalt. De certficeerder vond het opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften zo opbrengstgericht kan werken. De scholen laten zien dat iedereen recht heeft op onderwijs.

» lees verder

Keurmerk uitgereikt tijdens werkbezoek

Keurmerk uitgereikt tijdens werkbezoek

Al 50 jaar zetten medewerkers en ouders binnen Tyltylcentrum De Witte Vogel zich in voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vanuit onderwijs (RESPONZ), revalidatie (Sophia Revalidatie), kinderdagcentrum (Middin) en de thuissituatie geeft het centrum vorm aan de Eén Kind Eén Plan-gedachte. We zijn dan ook blij met het keurmerk EKEP.

» lees verder


Nieuwsarchief 2017
Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013