Overzicht wijzigingen in zorg en onderwijs

Overzicht wijzigingen in zorg en onderwijs

Voor kinderen die een combinatie van onderwijs, ondersteuning en zorg nodig hebben, verandert er de komende tijd veel. Dat geldt uiteraard ook voor de leerlingen die op de RESPONZ-scholen zitten. De wijzigingen hebben te maken met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014, de nieuwe Jeugdwet en de decentralisatie van de AWBZ per 1 januari 2015. Zo wordt in het nieuwe stelsel de leerlinggebonden financiering (rugzak) afgeschaft. Het budget blijft wel beschikbaar, maar gaat rechtstreeks naar de samenwerkingsverbanden. De onlangs geplaatste tabel op de site over Passend Onderwijs geeft u inzicht in de huidige situatie van ondersteuning en zorg in het onderwijs. Ook laat deze de veranderingen zien na de invoering van Passend Onderwijs en de decentralisaties van de jeugdhulp en de AWBZ.

Factsheet ‘Ondersteuning en zorg in het onderwijs’

Geldigheidsduur huidige indicatie

Geldigheidsduur huidige indicatie

Met de komst van passend onderwijs vervalt de landelijke indicatiestelling voor speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering (lgf). Hierdoor verandert de geldigheid van de huidige indicaties. Daar krijgen scholen, ouders en leerlingen binnen RESPONZ mee te maken. Leerlingen die op 1 augustus 2014 met een geldige indicatie staan ingeschreven in het (v)so, kunnen daar nog gewoon twee jaar blijven, tot en met 31 juli 2016. Als zij binnen die twee jaar naar een andere (v)so-school willen, bijvoorbeeld vanwege de overgang van so naar vso, dan moet de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het nieuwe samenwerkingsverband. De scholen zullen ouders hierover tijdig informeren.
De samenwerkingsverbanden moeten namelijk in de genoemde twee jaar beoordelen of speciaal onderwijs nog steeds het best passende aanbod is. Als dit het geval is, krijgen de RESPONZ-scholen bekostiging via het samenwerkingsverband.

Plannen passend onderwijs

Plannen passend onderwijs

RESPONZ zit midden in de ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Scholen in de regio voor regulier en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs gaan samenwerken om leerlingen passende ondersteuning te bieden.
RESPONZ is momenteel binnen twaalf samenwerkingsverbanden actief (klik hier voor een overzicht). Dat sluit aan bij ons strategisch beleidsplan om vanuit de gedachte ‘samen beter, beter samen’ daadkrachtig en actief te werken aan een waardevolle positie in deze nieuwe samenwerkingsverbanden.

» lees verder

RESPONZ op de kaart

RESPONZ op de kaart

Hiernaast de eerste ansicht in de serie ‘RESPONZ op de kaart’. Medewerkers en relaties ontvingen in januari deze ansichtkaart om de kracht van RESPONZ onder de aandacht te brengen. Dat is met name belangrijk gezien de alle veranderingen rondom passend onderwijs. Daarnaast ondersteunt de serie de drijfveren van RESPONZ (Ieder talent telt, Maximale zelfstandigheid - minimale afhankelijkheid, Samen beter, beter samen). Want het formuleren van drijfveren is één en bewustwording is twee. Handelen conform de drijfveren is echter ons uiteindelijke doel. Klik hier voor de ansichtkaart die relaties ontvingen.

De scholen in beeld

De scholen in beeld

RESPONZ werkt met drie scholen aan passende antwoorden op speciaal onderwijsvragen. Dat zijn De Keerkring in Zoetermeer, De Witte Vogel in Den Haag en de Maurice Maeterlinckschool in Delft. De scholen zijn met de film onder het motto ‘Ieder talent telt’ in beeld gebracht. De film geeft in vijftien minuten een goede indruk van de dagelijkse praktijk op onze scholen. Wilt u ook een kijkje nemen op de RESPONZ-scholen, klik dan hier.

Ieder talent telt

Ieder talent telt

‘Ieder talent telt’ is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt. RESPONZ biedt namelijk passend onderwijs voor elk kind, waarbij ieder talent telt. Of dit nu gaat om speciaal onderwijs op onze scholen of om specialistische ondersteuning binnen het regulier onderwijs. Ieder kind heeft recht op goede onderwijsvoorzieningen en een optimaal passende plek in de samenleving. Op die basis zijn al onze inspanningen gericht. In het strategisch beleidsplan formuleren we de hoofdlijnen van het toekomstig beleid van RESPONZ.

Nieuw lid Raad van Toezicht gezocht

Nieuw lid Raad van Toezicht gezocht

Onze stichting RESPONZ zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. We zoeken iemand met juridische ervaring, binding met het werkgebied van RESPONZ en kennis van de onderwijssector. Reacties graag vóór vrijdag 27 juni 2014. Klik hier voor de complete vacature.


Nieuwsarchief 2018
Nieuwsarchief 2017
Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013