Samenwerking in ambulante begeleiding

Samenwerking in ambulante begeleiding

De Ambulante Educatieve Dienst (AED) zet zich in voor leerlingen in het regulier onderwijs met een specifieke onderwijsbehoefte. De ambulante begeleidingsdienst (AB) van RESPONZ gaat toetreden tot de AED. Op 16 september werd hiertoe de overeenkomst getekend tussen de AED en de AB-dienst van RESPONZ. Een mijlpaal in het toetredingsproces.

» lees verder

Kennis delen via expertisenetwerken

Kennis delen via expertisenetwerken

De directeuren van de SO- en VSO-scholen in de regio vinden het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten en kennis en ervaringen te blijven delen. Vandaar dat na het opheffen van het Regionaal Expertisecentrum Zuid-Holland Midden en Noord twee expertisenetwerken zijn opgericht, op initiatief van onder meer RESPONZ. Het expertisenetwerk ZML en het expertisenetwerk LG/(E)MG/LZ. In totaal zijn ongeveer vijftien scholen betrokken bij de netwerken.

» lees verder

Samen sterk in nieuwe De Witte Vogel

Samen sterk in nieuwe De Witte Vogel

De voorbereidingen voor de nieuwbouw van De Witte Vogel zijn in volle gang. Werkbezoeken, ontwerptekeningen en input van de gebruikersgroepen moeten er samen voor zorgen dat het een prachtig en praktisch pand wordt op de hoek van de Melis Stokelaan/Vrederustlaan in Den Haag. De bedoeling is het gebouw per 1 januari 2017 in gebruik te nemen.

» lees verder

Samenwerking met VISIO

Samenwerking met VISIO

Het bestuur van RESPONZ gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Koninklijke VISIO. Dit is een expertisecentrum voor visuele beperkingen. Doel hiervan is de dienstverlening aan onze leerlingen nog breder aan te bieden. Soms wordt onderschat dat leerlingen met een ontwikkelingsachterstand ook visuele problemen kunnen hebben. Dat komt omdat deze leerlingen vaak moeilijker kunnen aangeven dat zij slecht zien. VISIO kan vaststellen of kinderen/leerlingen van RESPONZ en/of Middin een visuele beperking hebben. Ook geeft dit expertisecentrum advies over de invulling van de zorg- en dienstverlening (diagnostiek en/of behandeling) en kan het ons onderwijsteam en de medewerkers van het Kinderdagcentrum ondersteunen.

Jaarverslag; Samen werken aan samenwerken

Jaarverslag; Samen werken aan samenwerken

‘Samen beter, beter samen’ is een belangrijke drijfveer in de strategie van RESPONZ. Juist ook met alle ontwikkelingen rond passend onderwijs is samenwerking actueel. Zo hebben we in 2013 breed ingezet om herkenbare posities te verwerven in de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. We slagen daar met de deelname op verschillende niveaus aan inmiddels tien samenwerkingsverbanden goed in. Zo blijft RESPONZ antwoorden bieden op speciaal onderwijsvragen en specialistische ondersteuningsvragen vanuit het regulier onderwijs. In 2013 gebeurde nog meer, waarin samenwerken als rode draad is te herkennen. Leest u er over in het jaarverslag van RESPONZ.

CAO PO 2013 verlengd!!

CAO PO 2013 verlengd!!

In het primair onderwijs is per 1 januari 2014 de verlengde CAO PO 2013 van kracht. Op 11 november 2013 hebben de vakbonden, de PO-Raad en staatssecretaris Dekker een overeenkomst getekend over de volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs.

» lees verder

Samen sterk in ambulante begeleiding

Samen sterk in ambulante begeleiding

Het Passend Onderwijs brengt veel veranderingen met zich mee voor de ambulante begeleiding (AB) op onze scholen de Keerkring en de Maurice Maeterlinckschool. De medewerkers gaan werken in en voor de samenwerkingsverbanden. Om in de toekomst aan de vraag vanuit die samenwerkingsverbanden te kunnen voldoen, is de mogelijkheid onderzocht ons aan te sluiten bij een grotere organisatie die ambulante begeleiding verzorgt. Dit is de AED (Ambulante Educatieve Dienst) met expertteams werkend vanuit Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn. Hiertoe is een speciale projectgroep vanuit RESPONZ ingericht. Op 26 mei 2014 besloot het bestuur van de AED het verzoek tot toetreding van AB RESPONZ tot de coöperatie AED te honoreren. Per 1 augustus 2014 treedt AB RESPONZ toe als convenantpartner. Dit gebeurt uiteraard na instemming/advisering/goedkeuring van de MR-en, de GMR en de raad van toezicht van RESPONZ.


Nieuwsarchief 2018
Nieuwsarchief 2017
Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013