Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ, met scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het is de eerste onderwijsstichting voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen die dit keurmerk behaalt. De certficeerder vond het opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften zo opbrengstgericht kan werken. De scholen laten zien dat iedereen recht heeft op onderwijs.

» lees verder

Keurmerk uitgereikt tijdens werkbezoek

Keurmerk uitgereikt tijdens werkbezoek

Al 50 jaar zetten medewerkers en ouders binnen Tyltylcentrum De Witte Vogel zich in voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vanuit onderwijs (RESPONZ), revalidatie (Sophia Revalidatie), kinderdagcentrum (Middin) en de thuissituatie geeft het centrum vorm aan de Eén Kind Eén Plan-gedachte. We zijn dan ook blij met het keurmerk EKEP.

» lees verder

Vacature leerkracht op De Witte Vogel

Vacature leerkracht op De Witte Vogel

Ben jij iemand die graag bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking? Ben je een teamspeler en wil je investeren in je ontwikkeling? Of ken je iemand die deze kwaliteiten heeft? Dan is leerkracht zijn op De Witte Vogel een passende job! De Witte Vogel behoort tot de Stichting RESPONZ en biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en behandeling. Daarbij werken verschillende disciplines samen. We bereiden kinderen en jongeren met een (ernstig) meervoudige beperking voor op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Wij hebben als motto: Ieder talent telt! Spreekt dit je aan? Klik dan hier voor de volledige vacature.

Feestelijke uitreiking EKEP-Keurmerk

Feestelijke uitreiking EKEP-Keurmerk

Tijdens Hét Congres in Arnhem (25 november 2016) kregen opnieuw vijf scholen en revalidatiecentra het EKEP-Keurmerk. Daartoe behoren ook De Witte Vogel en de Maurice Maeterlinckschool van RESPONZ. Jan Reitsma, de penningmeester van LOOK, reikte de keurmerken uit. Het keurmerk is dan ook een initiatief van LOOK, het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie. Het geeft aan dat de scholen samen met de daaraan verbonden (kinder)revalidatiecentra op uitstekende wijze de EKEP-methode hanteren.

» lees verder

Maurice Maeterlinckschool slaagt voor EKEP-keurmerk

Maurice Maeterlinckschool slaagt voor EKEP-keurmerk

De Maurice Maeterlinckschool is geslaagd voor het keurmerk EKEP. Dat werd in november 2016 bekend. Een felicitatie is meer dan verdiend voor onze RESPONZ-school uit Delft! EKEP staat voor Eén Kind Eén Plan. Het keurmerk geeft aan dat de Maurice Maeterlinckschool kinderen met een beperking stimuleert door te werken met één gezamenlijk ontwikkelingsplan. Dat plan is gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van het kind. Onderwijspersoneel, therapeuten, ouders en andere specialisten werken samen rond het kind. ‘Een samenwerking in onderwijs, zorg en opvoeding die we lang niet altijd goed zien gaan’, zegt ook LECSO, het Landelijk Expertise Centrum voor Speciaal Onderwijs. Maar op de Maurice Maeterlinckschool dus wel, een mooi compliment!

» lees verder

De Passer editie 12 is uit!

De Passer editie 12 is uit!

Kwaliteit is het leidende thema in de Passer editie 12. Met z’n allen kijken we binnen RESPONZ continu waar we ons werk kunnen verbeteren. In het primaire proces, maar ook als het gaat om een gezamenlijke koers vasthouden, reflectie, de omgang met personeel en partners of de inrichting van de organisatie. Omdat medewerkers vaak doorslaggevend zijn in het succes van een organisatie, in deze Passer aandacht voor competentiemanagement en de auditorenpool van RESPONZ-medewerkers. Lees verder meer over de voorgenomen bestuurlijke samenwerking met Stichting Speciaal Onderwijs Leiden en omstreken. Een manier om het gezicht van speciaal onderwijs in de regio te versterken. Een samenwerking vanuit meerwaarde en kansen! Kansen die ook De Witte Vogel heeft gepakt bij de nieuwbouw. In de Passer ook hun verhaal over alle geslaagde sponsoracties en de dromen die daardoor werkelijkheid worden.

Klik hier voor de actuele twaalfde editie
Klik hier voor de elfde editie

RESPONZ slaagt voor kwaliteitsnorm

RESPONZ slaagt voor kwaliteitsnorm

RESPONZ is geslaagd voor de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs van LECSO (Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs). De norm is gebaseerd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs én de internationaal erkende ISO 9001-norm. RESPONZ gaf in vier fasen vorm aan het kwaliteitssysteem. In de laatste fase is onderzocht of RESPONZ op alle fronten de kwaliteitsnorm verdient. CIIO, een organisatie die zorg- en onderwijsorganisaties beoordeelt, voerde daarvoor een onderzoek uit op alle RESPONZ-scholen en kwam tot een positief besluit. LECSO bekrachtigde dit. Een compliment is dat CIIO aangaf op alle RESPONZ-scholen gedreven professionals te hebben aangetroffen. Medewerkers die betrokken zijn bij de leerlingen en hen het beste onderwijs willen bieden. En dat geeft ook precies aan waar kwaliteit bij RESPONZ om draait: bij alles wat we doen, gaan we voor het beste onderwijs voor onze leerlingen!

Elfde Passer verschenen

Elfde Passer verschenen

Veiligheid in het onderwijs staat landelijk in de schijnwerpers. Het blijft belangrijk daar aandacht voor te hebben. Ook RESPONZ zet stevig in op veiligheid via beleid, informatie en getrainde BHV-ers. In deze editie van de Passer daarom uitgebreid aandacht voor dit onderwerp. Ook valt meer te lezen over kwaliteit en het traject dat RESPONZ hiertoe doorloopt met als resultaat certificering. Verder geven we aan hoe RESPONZ op een nieuwe wijze vervanging gaat regelen. Met flexibeler mogelijkheden, waarbij het belang van leerlingen en medewerkers centraal staat. Kortom, weer een boeiende Passer met een veelheid aan onderwerpen, om medewerkers, relaties en belangstellenden op passende wijze te informeren.

Klik hier voor de actuele elfde editie
Klik hier voor de tiende editie

Schoolgidsen RESPONZ-scholen zijn uit!

Schoolgidsen RESPONZ-scholen zijn uit!

Het nieuwe schooljaar 2016-2017 is van start gegaan met passende lessen en leuke, leerzame activiteiten. U vindt deze allemaal in de nieuwe schoolgidsen. Hierin staan praktische zaken zoals lestijden, leerprogramma, vakanties en het vervoer van en naar school. De Witte Vogel heeft een extra katern opgenomen over de overgang van oudbouw naar nieuwbouw. Zij gaan het spannende jaar van de verhuizing in. De Keerkring, De Witte Vogel en de Maurice Maeterlinckschool hebben ieder hun eigen schoolgids, die in overleg met het schoolteam en de oudervertegenwoordiging zijn samengesteld. Ook vindt u foto’s van leerlingen en onderwijsteam in de gidsen, evenals een jaarkalender. Kijk hier voor de digitale versie:

Schoolgids De Keerkring
Schoolgids De Witte Vogel
Schoolgids Maurice Maeterlinckschool
 

Keurmerk EKEP voor De Witte Vogel

Keurmerk EKEP voor De Witte Vogel

In de laatste week voor de zomervakantie is bekendgemaakt dat De Witte Vogel het keurmerk EKEP verdient. Een mooi moment als sluitstuk van het jubileumjaar bij onze Haagse RESPONZ-school!

Voor de zomervakantie hebben verschillende medewerkers van het SO en VSO en ouders een vragenlijst ingevuld rond EKEP, dat staat voor Eén Kind Eén Plan. De vragenlijst was bedoeld als nulmeting om te bepalen of wij voor het landelijk keurmerk in aanmerking komen. Ja dus, een prachtig resultaat!

» lees verder

Cao PO 2016-2017 een feit

Cao PO 2016-2017 een feit

De medewerkers in het primair onderwijs verdienen een cao die de ruimte geeft om hun werk goed te doen en die ook voldoende waardering geeft voor de inspanning. Inmiddels zijn werkgeversorganisatie PO-raad en de vakbonden het eens geworden over een nieuwe cao PO 2016-2017. In de actuele onderhandelingen zijn onder meer afspraken gemaakt over salarissen, een eenmalige uitkering en vervangingsbeleid. Ook is de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs herzien. Klik hier voor de complete tekst van de cao PO 2016-2017. Ook is op de site van de PO-raad een nadere uitleg van onderdelen uit de cao te vinden.

Tiende Passer verschenen

Tiende Passer verschenen

Het schooljaar zit er bijna op, maar de ontwikkelingen in het onderwijs gaan door! Deze week verschijnt alweer de tiende Passer met interessante nieuwtjes voor onze medewerkers en andere geïnteresseerden. Zo is nu een klap gegeven op de nieuwe cao PO. Dat betekent onder meer een structurele salarisverhoging en een eenmalige uitkering. Ook zijn berichten te vinden over de nieuwbouw van onze scholen, zodat we onze leerlingen nu en in de toekomst passend onderwijs kunnen bieden. We bouwen zo fysiek aan de kwaliteit van ons onderwijs. Als het om kwaliteit gaat, wordt ook op het gebied van arbeidstoeleiding aan kwaliteit gebouwd. Een van onze collega’s vertelt er meer over. Verder zijn stappen gezet op het gebied van vervangingsbeleid en hebben we een interessante fietsregeling. Want bouwen aan een beter milieu doen wij ook graag! Leest u mee?

Een prettige vakantie, op naar een nieuw boeiend RESPONZ-jaar!

Klik hier voor de actuele tiende editie
Klik hier voor de negende editie

RESPONZ bouwt!: jaarverslag 2015

RESPONZ bouwt!: jaarverslag 2015

Het jaar 2015 stond in het teken van bouwen. Bouwen aan onze kwaliteit, aan Passend Onderwijs, fysiek bouwen aan nieuwe schoollocaties en verder bouwen aan het traject voor invoering van de nieuwe cao PO. Een jaar waarin medewerkers, ouders en ketenpartners samenwerkten aan het beste onderwijs en de beste zorg voor onze leerlingen. Want daar draait het om! Ook bij het bouwen aan de genoemde kwaliteitsaspecten en de planvorming voor onze nieuwe huisvesting hebben we de leerling centraal staan. We willen ons motto ‘ieder talent telt’ ook in de toekomst waar blijven maken. In het jaarverslag ‘RESPONZ bouwt!’ leest u de terugblik van onze scholen, de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Waar hebben zij aan gebouwd en wat zijn de resultaten in het afgelopen verslagjaar. Klik hier voor het volledige verslag, inclusief de financiële resultaten.

Nieuwbouw De Keerkring gaat door!

Nieuwbouw De Keerkring gaat door!

De kogel is door de spreekwoordelijke kerk. Op maandag 24 mei 2016 zei de gemeenteraad van Zoetermeer ‘ja’ tegen het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in Zoetermeer. Dit betekent dat de nieuwbouw van De Keerkring aan de Chaplinstrook definitief doorgaat! De komende periode zetten we een projectorganisatie op en gaan we een Programma van Eisen opstellen. Vanuit de gedachte ‘samen beter, beter samen’ betrekken we onze medewerkers daar zeker bij. In het komende schooljaar blijven het SO en het VSO in hun huidige schoolgebouw. De voorlopige planning is dat het VSO in het schooljaar 2017/2018 naar tijdelijke huisvesting gaat aan de Carry van Bruggenhove in Zoetermeer. Vermoedelijk vindt begin 2019 de verhuizing plaats naar de nieuwbouw. In het nieuwe gebouw komen SO en VSO samen, maar blijft er ruimte voor eigenheid. De nieuwbouw geeft ons mogelijkheden te bouwen aan een toekomstbestendige onderwijsvoorziening voor onze leerlingen!

Pannenbier voor De Witte Vogel

Pannenbier voor De Witte Vogel

Het hoogste punt is bereikt! De vlag kon op 9 juni 2016 op de top worden gezet. Waar verleden jaar nog een leeg bouwterrein te zien, was, zijn nu de contouren van het complete gebouw voor De Witte Vogel zichtbaar. Bouwers, vertegenwoordigers van De Witte Vogel, De Piramide, de gemeente en andere relaties waren aanwezig om dit pannenbier te vieren. En natuurlijk niet zonder (alcoholvrij) biertje! Speciaal voor de medewerkers gemaakt met een eigen etiket, als herinnering aan dit mooie moment. Op de begane grond zijn al de eerste kozijnen geplaatst. Medewerkers dachten mee over de blauwdruk van het nieuwe pand en het is prachtig om zo een steeds beter beeld te krijgen van het eindresultaat. Een resultaat waarmee we onze leerlingen een eigentijdse onderwijsomgeving kunnen bieden.

Steun nieuwe De Witte Vogel!

Steun nieuwe De Witte Vogel!

De nieuwbouw van De Witte Vogel gaat op dit moment zo hard dat we in juni/juli 2016 verwachten het hoogste punt te bereiken. Inmiddels is ook de gevel zichtbaar, waardoor nu goed te zien is hoe groot, ruim en licht het straks wordt! De oplevering is gepland op 1 december 2016. Op dit moment spelen veel zaken rondom de nieuwbouw. Zo zijn we bezig met de invulling van het terrein rondom De Witte Vogel inclusief speeltuin en het oprichten van een VvE met alle toekomstige gebruikers. Ook werken we aan de inrichting en denken al voorzichtig na over de verhuizing. Om alles echter te realiseren, zijn nog diverse acties nodig. Kijk op: www.wittevogel.nl/nieuwbouw voor de mogelijkheden om de nieuwbouw van onze RESPONZ-school De Witte Vogel te steunen!

De Passer editie 9: RESPONZ bouwt!

De Passer editie 9: RESPONZ bouwt!

Bij RESPONZ telt ieder talent. We bouwen daar elke dag aan. Dat aspect bouwen is de rode draad in De Passer, editie 9 van april 2016. Lees meer over de nieuwbouw van De Witte Vogel en de plannen voor de huisvesting van De Keerkring. Maak kennis met nieuwe mensen binnen RESPONZ, onder meer in de raad van toezicht en onze vertrouwenspersoon. En lees meer over het bouwen aan kwaliteit binnen RESPONZ, voor onze medewerkers via leeftijdsbewust personeelsbeleid en de auditrondes. Kortom, bij RESPONZ willen we elke dag een stap vooruit. Altijd met als doel te bouwen aan de best mogelijke toekomst voor onze leerlingen.

Klik hier voor de actuele, negende editie
Klik hier voor de achtste editie

De Passer editie 8 is uit!

De Passer editie 8 is uit!

Het nieuwe Strategisch Beleidsplan (SBP) van RESPONZ is inmiddels zo’n twee maanden van kracht. Het is het fundament voor de nieuwe schoolplannen waarmee we op de RESPONZ-scholen van start gaan. In de Passer editie 8 meer daarover. Verder besteden we aandacht aan iDocument en het Dashboard. Daarmee bieden we onze medewerkers toegang tot zaken als beleidsdocumenten, protocollen en eigen (salaris)gegevens. Ook staan we stil bij pensioenen en de publicatie van bestuur- en directiebesluiten vanaf de volgende Passer. Want ook hier vinden we dat helderheid en transparantie aan de basis liggen van verbinding en samenwerking. Lees erover in onze Passer!

Klik hier voor de actuele, achtste editie
Klik hier voor de zevende editie (themanummer)
Klik hier voor de zesde editie.
Klik hier voor de vijfde editie.

Strategisch Beleidsplan RESPONZ

Strategisch Beleidsplan RESPONZ

Het complete Strategisch Beleidsplan is online te lezen! Dit SBP start in 2016, terwijl het eerste SBP een looptijd had van 2012-2017. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs, die veel invloed hebben op de organisatie en het onderwijs binnen RESPONZ. Dit is een goed moment om onze resultaten op een rij te zetten en ons te bezinnen op onze ambities voor de komende vier jaar, die gericht zijn op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Bij ons telt ieder talent! Daarnaast ontwikkelen onze drie scholen momenteel de nieuwe schoolplannen voor de periode 2017-2021. Dit SBP dient hiervoor als inspiratie en richtinggevend kader. Want ook hierin zijn we gezamenlijk tot meer in staat. Samen beter, beter samen, in het belang van onze leerlingen!

De Passer over nieuw Strategisch Beleidsplan

De Passer over nieuw Strategisch Beleidsplan

De Passer nr. 7 is een themanummer: ‘Samen beter, beter samen’! Het gaat over het nieuwe Strategisch Beleidsplan van RESPONZ (2016-2020). In de Passer staan onze ambities per organisatiethema samengevat. Deze ambities en gewenste resultaten geven richting aan het handelen van al onze medewerkers. Samen maken we de ambities waar, geven we concreet inhoud aan de plannen om het beste specialistisch onderwijs te bieden en de beste ondersteuning. Plannen die als centraal thema ‘verbinding’ hebben en die uitgaan van samenwerking tussen medewerkers, met ouders, ketenpartners en stakeholders. We laten zien waar RESPONZ voor staat: een onmisbare, specialistische partner in het onderwijsveld. Lees meer in De Passer!

Klik hier voor de actuele, zevende editie (themanummer)! Klik hier voor de zesde editie.
Klik hier voor de vijfde editie.
Klik hier voor de vierde editie.


Nieuwsarchief 2018
Nieuwsarchief 2017
Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013