Beter Samen editie 5 is verschenen

Beter Samen editie 5 is verschenen

We naderen alweer het einde van het jaar en onlangs is dan ook de laatste editie van Beter Samen in 2017 verschenen. Daarin vertellen we onder meer over de voortgang van de fusie tussen RESPONZ en SSOL e.o. die in 2018 verdere uitwerking krijgt. In Beter Samen telkens ook een van onze scholen of afdelingen in beeld: te beginnen bij Praktijkcollege Het Metrum. Ook vragen we onze medewerkers mee te denken over een nieuwe naam voor de fusieorganisatie, die een goed gevoel geeft, lekker in het gehoor ligt en nog wat jaren mee kan. De medewerkers van alle scholen kregen tijdens zes bijeenkomsten ‘Samen happen, samen snappen’ in november 2017 de gelegenheid kritische vragen te stellen aan de bestuurders. De Tafel van Smaak verzorgde de inwendige mens. De bestuurders ontmoetten tijdens deze bijeenkomsten zo’n 200 medewerkers op de diverse scholen in Den Haag, Delft, Noordwijk, Leiden, Zoetermeer en Den Haag.

Klik hier voor Beter Samen editie 5

‘WIJ ZIJN ERUIT!’

‘WIJ ZIJN ERUIT!’

Vrijdag 1 december 2017, 12.04 uur. In een vergaderruimte op Praktijkcollege Het Metrum klonken de woorden ‘Wij zijn eruit!’ Iepe Roosjen en Johan Taal legden in aanwezigheid van Edward Moolenburgh, procesbegeleider fusie, de laatste hand aan het fusierapport. Het fusierapport van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. en stichting RESPONZ verscheen op 6 december 2017. In de Bijhorst Wassenaar presenteerden we het rapport aan de raden van toezicht (RvT’s), de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR-en) en de directeuren van RESPONZ. Hoofdmoot in dit rapport is dat we met de fusie onderwijskundig sterker en organisatorisch slimmer willen zijn en extern meer slagkracht hebben. Drie keer geldt het motto ‘Beter samen’, telkens met de leerling als startpunt van ons denkproces. We startten met dit fusierapport na het ondertekenen van de intentieverklaring op 10 juli 2017. In de tussenliggende periode zijn er werksessies geweest met vele betrokkenen. Ook zijn informatiebulletins Beter Samen uitgegeven. Verder hebben we zes bijeenkomsten onder het motto ‘Samen happen, samen snappen’ georganiseerd, waarbij de bestuurders zo’n 200 medewerkers hebben ontmoet. In de periode januari-maart 2018 leggen we het rapport ter instemming aan de GMR’en voor en ter goedkeuring aan de RvT’s. De fusie vindt uiteindelijk pas doorgang als ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze goedkeurt.

Lees hier het fusierapport.

Onderwijsstaking en meer in Passer editie 15!

Onderwijsstaking en meer in Passer editie 15!

Het onderwijs is in beweging. Dat kon je goed zien op de dag van de onderwijsstaking in het Zuiderpark in Den Haag. Er moet nu echt iets gebeuren, was de heldere boodschap. Een medewerker van RESPONZ vertelt meer over deze dag. In de Passer ook aandacht voor een sportief initiatief op De Witte Vogel en de voortgang van het lerarenregister. RESPONZ is zelf ook in beweging. We bevinden ons in een toekomstgericht fusietraject met Stichting Speciaal Onderwijs Leiden en omstreken. Samen met raden van toezicht, ondernemingsraden en medewerkers zijn er werksessies om de mogelijkheden van de nieuwe fusieorganisatie te bepalen. Tot slot in de Passer meer over onze voortgaande nieuwbouwplannen. Na de realisering van De (nieuwe) Witte Vogel, is het de beurt aan De Keerkring en de Maurice Maeterlinckschool. We bouwen op alle fronten aan kwaliteit!

Klik hier voor de actuele vijftiende editie
Klik hier voor de veertiende editie

Lees de nieuwste Beter Samen

Lees de nieuwste Beter Samen

RESPONZ en Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. willen de krachten bundelen. Het gaat om een besturenfusie die verbetering en vernieuwing realiseert in de kwaliteit van speciaal onderwijs, ondersteuning en zorg voor onze leerlingen. Vanuit de gedachte ‘beter samen’ nodigden we medewerkers, directeuren, raden van toezicht en gemeenschappelijke medezeggeschapsraden uit voor een werkconferentie in september. Thema’s waren inrichting van de organisatie, gespecialiseerd onderwijs, medezeggenschap, toezien en besturen. In deze editie van Beter Samen vind je een terugblik op de werkconferentie in september 2017 en kijken we vooruit naar de medewerkersbijeenkomsten in november 2017 over de voorgenomen fusie. Die vinden plaats onder het motto ‘samen happen, samen snappen’, want we willen graag dat ook al onze medewerkers begrijpen waarom we kiezen voor een fusie.

Klik hier voor de Beter Samen editie 4

Nieuwe schoolgidsen RESPONZ

Nieuwe schoolgidsen RESPONZ

Na een heerlijke zomervakantie, staan onze onderwijsteams helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. De Witte Vogel, de Maurice Maeterlinckschool en De Keerkring hebben hard gewerkt aan de nieuwe schoolgidsen en kalenders. Al onze scholen hebben dit jaar voor het eerst een digitale schoolgids. Wel krijgen alle leerlingen een handige gedrukte kalender mee naar huis waarop de bijzondere activiteiten, vakanties en vrije dagen staan voor het schooljaar 2017-2018. Natuurlijk met prachtige beelden van onze leerlingen. Ook is er ruimte om zelf dingen op te schrijven. De kalenders ontvangen de leerlingen via hun groepsleerkracht.

Klik hier voor de schoolgids van De Witte Vogel
Klik hier voor de schoolgids van de Maurice Maeterlinckschool
Klik hier voor de schoolgids van De Keerkring

Mobiele bezoekers: kijk onder publicaties voor downloads schoolgidsen (PDF’s)

Lees mee in De Passer editie 14!

Lees mee in De Passer editie 14!

Op de valreep voor de zomervakanties verschijnt editie 14 van de Passer. Allereerst om iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet dit schooljaar en een goede vakantie te wensen. Wat een bijzonder schooljaar was 2016-2017! Met de drukbezochte opening van het nieuwe gebouw van De Witte Vogel, de kwaliteitscertificaten die we gezamenlijk behaalden en het onderzoek naar samenwerkingsvormen met Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Verder in de Passer onder meer nieuws over onze Ambulante Begeleiding, de gedragscode RESPONZ en het vernieuwde toezicht van de Onderwijsinspectie. Wat houdt die vernieuwing in en wat verwachten we van onze medewerkers? Bij de gedragscode gaat het vooral om het creëren van helderheid over afspraken en een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers. Leest u mee?

Klik hier voor de actuele veertiende editie
Klik hier voor de dertiende editie

Van Engelshoven en magiër openen De Witte Vogel

Van Engelshoven en magiër openen De Witte Vogel

‘Deze samenwerking tussen onderwijs en zorg is uniek in Nederland en misschien wel in Europa’, zegt Ingrid van Engelshoven bij de opening van het nieuwe gebouw van De Witte Vogel en De Piramide. Zij was wethouder Onderwijs in Den Haag gedurende het bouwtraject en nu Tweede Kamerlid voor D66. ‘Enkele jaren geleden kwamen enkele bestuurders bij mij met een droom. En nu, op 23 juni 2017, is de droom uitgekomen. ‘Ik vind het mooi om mee te maken dat we voor deze leerlingen en medewerkers een vreugdevolle omgeving hebben neergezet’, aldus Van Engelshoven. ‘Ik heb bewondering voor de samenwerking van de bestuurders, onderwijs- en ondersteuningsteams. Allemaal mensen met een groot hart.’ De officiële opening gebeurde samen met alle kinderen, ouders en genodigden op het bussenplein annex sportterrein. Er moest een magiër aan te pas komen om een geschikte schaar tevoorschijn te halen. Onder toeziend oog van de directeuren Erik Los (De Witte Vogel) en Dick Rensen (De Piramide) van de beide scholen knipte Van Engelshoven het lint door. De Witte Vogel is hiermee officieel geopend.

Samen beter, beter samen!: jaarverslag 2016

Samen beter, beter samen!: jaarverslag 2016

RESPONZ kijkt terug op een dynamisch jaar 2016, met als motto ‘Samen beter, beter samen!’. In de eerste plaats werkten de teams binnen de scholen samen om het beste voor onze leerlingen te bieden. Daarnaast onderzochten we de mogeljikheden om speciaal onderwijs voor de toekomst te versterken. Te streven naar één gezicht voor speciaal onderwijs in de regio, samen met de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Ook behaalden we het certificaat Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs en het EKEP-keurmerk, waarop we bijzonder trots zijn. Het geeft aan dat de kwaliteit op onze scholen dik in orde is, mede door de dagelijkse inspanning van onze medewerkers. Ook op het gebied van huisvesting werkten we samen: de scholen en hun ketenpartners waren druk met nieuwbouw, het voorbereiden van nieuwe huisvesting of de verduurzaming ervan.

Lees meer over onze activiteiten en financiële resultaten in het digitale jaarverslag 2016

De Passer editie 13 is uit!

De Passer editie 13 is uit!

Bij RESPONZ werken we continu aan verbetering. Dat laten we zien in de Passer editie 13. De Witte Vogel betrok eind februari 2017 de nieuwbouw. De dromen van het team en de leerlingen zijn verwezenlijkt. Zij gaan een toekomst tegemoet in een gebouw dat nog beter geschikt is voor de doelgroep. Ook De Keerkring heeft een breed gedragen onderwijs- en huisvestingsvisie gerealiseerd, waarmee de uitvoering van verbeterde huisvesting steeds dichterbij komt. In de Passer verder aandacht voor de officiële uitreiking van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs aan RESPONZ, die voortkwam uit een kwaliteitsonderzoek op alle RESPONZ-scholen. We zijn daar bijzonder trots op! Daarnaast aandacht voor de verbeterde gesprekkencyclys en het Lerarenregister. Dat kan gezien worden als een kwaliteitskeurmerk, een middel waarmee leerkrachten uitdrukking kunnen geven aan de eigen professionaliteit. Leest u mee?

Klik hier voor de actuele dertiende editie
Klik hier voor de twaalfde editie

De Witte Vogel: droom wordt werkelijkheid

De Witte Vogel: droom wordt werkelijkheid

Een historisch moment. Na een intensieve voorbereidings- en bouwperiode was op 22 februari 2017 de offiële oplevering van De Witte Vogel, ons nieuwe tyltylcentrum aan de Melis Stokelaan. De gemeente Den Haag leverde op aan RESPONZ, RESPONZ op haar beurt aan de medewerkers van De Witte Vogel en 7 maart ‘namen de leerlingen bezit’ van het centrum. In de voorjaarsvakantie is het gehele centrum verhuisd. Ook is op passende wijze afscheid genomen van de vertrouwde locaties. Een mooi en ook wel emotioneel moment voor alle betrokkenen! Het team heeft laten zien dat dromen werkelijkheid kunnen worden, met ondersteuning van ouders en het netwerk. We gaan een toekomst tegemoet in een gebouw dat nog beter geschikt is voor onze doelgroep.

Intentieverklaring fusie in voorbereiding

Intentieverklaring fusie in voorbereiding

De samenwerking tussen Speciaal Onderwijs Leiden en omstreken (SSOL e.o.) en RESPONZ gaat een volgende fase in. De besturen hebben een intentieverklaring in voorbereiding om per 1 januari 2018 te komen tot een bestuurlijke fusie. Een uitgebreid vooronderzoek en interne procedures gingen hieraan vooraf. De bestuurders hebben het vooronderzoeksrapport uitgebreid besproken met hun raden van toezicht, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de directeuren. De toezichthouders en de medezeggenschap krijgen in maart 2017 ook de intentieverklaring ter instemming voorgelegd. De fusie moet leiden tot blijvende kwaliteit in speciaal onderwijs en de strategische posite van onze scholen in de regio versterken. Een fusie zorgt voor een versterkt professioneel bestuur, dat onze onderwijsprofessionals goed kan ondersteunen. Zo kunnen wij een omgeving blijven bieden waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Lees hier het uitgebreid vooronderzoek rapport

Schoolplannen tot en met 2020 gereed

Schoolplannen tot en met 2020 gereed

‘Samen beter, beter samen’, dat is ook voor de komende jaren het uitgangspunt voor RESPONZ. We verwoordden al in ons Strategisch Beleidsplan 2016-2020 dat ‘verbinding’ centraal staat in onze ambities. Verbinding tussen leerlingen en de maatschappij, verbinding tussen medewerkers en met ouders, ketenpartners en stakeholders. We gaan verder op zoek naar mogelijkheden voor samenwerking met andere besturen om een sterke speler te zijn, ook in de toekomst. Dit Strategisch Beleidsplan vormde het kader voor de schoolplannen, waar al onze RESPONZ-scholen de afgelopen periode hard aan gewerkt hebben. De plannen zijn samengesteld samen met de onderwijsteams en de medezeggenschapsraad, aan de hand van kwaliteitsinstrumenten. Uiteraard met als uitgangspunt onze missie en visie. Het bepaalt waar we de komende jaren samen over spreken en aan welke thema’s we werken. Daarbij geloven we in kansen en mogelijkheden voor ieder kind!

Lees hier het schoolplan van De Witte Vogel
Lees hier het schoolplan van de Maurice Maeterlinckschool
Lees hier het schoolplan van De KeerkringNieuwsarchief 2018
Nieuwsarchief 2017
Nieuwsarchief 2016
Nieuwsarchief 2015
Nieuwsarchief 2014
Nieuwsarchief 2013