ANBI

ANBI-verklaring

Stichting RESPONZ beschikt over de ANBI-verklaring van de Belastingdienst, zodat u weet dat de door u geschonken donatie goed terechtkomt, en zodat u deze donatie ook op kunt geven bij uw belastingaangifte.

Lees meer over de ANBI verklaring op de site van de Belastingdienst.

ANBI status per 1-1-2012

Naam van de instelling

Stichting RESPONZ

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Den Haag KvK 516 930 38

Het post- of bezoekadres van de instelling

Stichting RESPONZ
Melis Stokelaan 1189
2541 GA  Den Haag

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

RESPONZ biedt een gespecialiseerd onderwijs- en onderwijsondersteuningsaanbod. Vanuit ons motto ‘ieder talent telt’ heeft elk kind recht op onderwijs en ondersteuning om zijn talenten en mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. Soms hebben kinderen complexe ondersteuningsvragen. RESPONZ biedt hierop een passend antwoord.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Ons aanbod is op maat en erop gericht dat kinderen zich optimaal en in samenwerking met anderen ontwikkelen en hun talenten ontdekken. We hebben in ons beleidsplan drie drijfveren geformuleerd, die de basis vormen van al ons handelen, gericht op maximale ontwikkeling van kinderen met een (ernstige) lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen.

Ieder talent telt

In ons onderwijs gaan wij uit van kansen en mogelijkheden: we richten ons op de individuele mogelijkheden van iedere leerling. We dagen leerlingen uit hun grenzen voortdurend te verleggen en streven naar het hoogst haalbare uitstroomniveau. Ook ieder talent van onze medewerkers telt. Onze medewerkers zijn verschillend en hun expertise vult elkaar aan. RESPONZ biedt medewerkers maximale mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing.

Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid

Ons aanbod is erop gericht, dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen leren en leven. Ook in onze organisatiestructuur geldt dit principe; verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie, RESPONZ creëert een professionele cultuur die uitdaagt tot zelfstandig functioneren en ontwikkelen.

Samen beter, beter samen

Iedereen is anders, iedereen is uniek. We vullen elkaar aan, samen zijn we beter. Wij geloven dat we collega's en medewerkers van andere scholen en organisaties nodig hebben om onze leerlingen een passend en stimulerend aanbod te bieden.

Core business

De core business van stichting RESPONZ is het bieden van speciaal en voortgezet speciaal onderwijs met gespecialiseerde onderwijsondersteuning.

De manier waarop de instelling geld werft

Stichting RESPONZ is in de financiering afhankelijk van de volgende geldstromen:

Het beheer van het vermogen van de instelling

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het instellingsbeleid en het beheer van het vermogen. De raad van toezicht ziet toe op een goede besteding van de geldelijke middelen.

De besteding van het vermogen van de instelling

De gelden zijn bestemd voor het realiseren van de doelstelling van RESPONZ. Het bieden van speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 4-20 jaar op onze scholen De Keerkring, de Maurice Maeterlinckschool en De Witte Vogel. We bieden elk leerling met een complexe ondersteuningsvraag een doorgaande leerlijn, met zijn ontwikkelingsperspectief als uitgangspunt.

De naam van de bestuurder:

De namen van de raad van toezicht:

Stichting RESPONZ is opgericht op 30 december 2010. De bestuurder heeft knowhow op het gebied van zorg, onderwijs, financiën, juridische zaken, kwaliteit, bestuur en strategische beleidsontwikkeling. Binnen de huidige samenstelling van de RVT is kennis beschikbaar op de aandachtsgebieden algemeen management, onderwijskunde, financiën en personeel en organisatie.

Het beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor de bestuurder conform de CAO bestuurders PO. De honorering van de leden van de RvT vindt plaats volgens artikel 11 van het ‘reglement raad van toezicht’.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het jaarverslag, in het Strategisch Beleidsplan en via de website informeert Stichting RESPONZ de belanghebbenden over de activiteiten.

Financiële verantwoording van het boekjaar 2017, per 31 december 2017.